الحاقیه ها و انواع آن

الحاقیه در بیمه های عمر و سرمایه گذاری موارد کاربردی متفاوتی دارد و به عنوان بخش مهمی از خدمات پس از فروش بیمه نامه محسوب می شوند. هر زمان پس از صدور بیمه نامه، بیمه گذار یا بیمه گر نیازمند ایجاد تغییراتی در بیمه نامه باشد، از الحاقیه ها برای این تغییرات استفاده می کند. اعمال تغییرات مورد نظر هر یک از طرفین با اطلاع طرف دیگر خواهد بود. به عنوان مثال هر گاه بیمه گذار خواهان ایجاد تغییراتی در بیمه نامه خود باشد، موضوع را به صورت مستقیم یا از طریق نماینده شرکت مطرح می کند و تغییرات مذکور از طریق صدور الحاقیه ای که آن را منعکس خواهد کرد، در بیمه نامه و شرایط آن اعمال می شود.

انواع الحاقیه ها:
1-    الحاقیه اضافی: برای اعمال هر نوع تغییراتی که منجر به افزوده شده حق بیمه گردد از الحاقیه اضافی استفاده می شود.
2-    الحاقیه برگشتی: در صورتی که تغییرات در بیمه نامه منجر به کم شدن حق بیمه و برگشت آن به بیمه گذار گردد از الحاقیه برگشتی اضافه می شود.
3-    الحاقیه اصلاحی: برای اعمال هر نوع تغییری که تاثیری بر حق بیمه نداشته باشد و صرفا اطلاح موارد قبلی باشد مانند نام و نشانی و غیره از الحاقیه اصلاحی استفاده می شود.
4-    الحاقیه ابطال: در صورت باطل کردن بیمه نامه به هر علت از طرف شرکت بیمه این الحاقیه مورد استفاده قرار می گیرد.
5-    الحاقیه فسخ از طرف بیمه گذار: در صورتی که بیمه گذار اقدام به فسخ بیمه نامه نماید از این الحاقیه برای فسخ بیمه نامه استفاده می شود.
6-    الحاقیه فسخ از طرف بیمه گر: در صورت فسخ بیمه نامه از طرف شرکت بیمه از الحاقیه فسخ از طرف بیمه گر برای فسخ استفاده می شود.

برای صدور الحاقیه‌ها كافی است: تغییر مورد نظر بصورت مكتوب به شركت پارسیان واحد بیمه‌های عمرانفرادی ارسال گردد. در مورد الحاقیه‌هایی كه منجر به تغییر حق‌بیمه می‌شود این درخواست باید قبل از صدور دفترچه جدید ارسال گردد

Cover