بیمه بدنه خودرو پارسیان

براي دريافت پرداخت خسارت بدنه اتومبیل،  بايد حداكثر تا 5 روز به شعب بيمه پارسيان مراجعه شود.

 

  پذیرش خسارت بدنه
  1-مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان (شعب پرداخت خسارت)
  2- تكميل فرم "پذيرش اعلام خسارت بيمه‌نامه بدنه"
  3- تحويل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:
  بيمه‌نامه بدنه
  گواهينامه و كارت ملي راندده مسبب حادثه
  كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت
  بیمه‌نامه ثالث وسيله نقليه
  تكميل فرم اعلام خسارت


يادآوري: چنانچه مدارك گواهينامه، كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت و بيمه‌نامه ثالث وسيله نقليه در زمان تشكيل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشكيل و بيمه‌گذار ملزم است حداكثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نمايد.
  4- امضاء فرم "مدارك لازم جهت تسويه خسارت"
  5- كارشناسي خودرو مورد حادثه توسط كارشناس شركت بيمه و تأييد مبلغ خسارت وارده و اعلام مبلغ به زيانديده.
  6- امضاء برگ رسيد تسويه خسارت (مفاصا حساب) در فرم "محاسبه و تسويه خسارت بيمه‌نامه بدنه خودرو"

بیمه آتش سوزی

بیمه باربری

بیمه خودرو : بدنه

بیمه خودرو : ثالث جانی

بیمه خودرو : ثالث مالی

بیمه عمر گروهی و حوادث

بیمه عمر انفرادی

بیمه مسئولیت

بیمه مهندسی

بیمه درمان

festival 1

festival 2

 

بیمه پارسیان

doc

Cover

بیمه پارسیان بانک پارسیان شرکت گسترش هتل های پارسیان شرکت توسعه ساختمانی پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان امین پارسیان شرکت صبا تامین پارسیان شرکت تامین اندیش پارس شرکت خرد پیروز پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان شرکت صرافی پارسیان شرکت لیزینگ پارسیان شرکت تامین خدمات سیستم های پارسیان همکاران بیمه پارسیان