بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری، بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مزایای بسیاری را از نظر مالیاتی برای بیمه گذاران دارد
بر اساس ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات ﻣﺆدی کسر می شود.

Cover