دریافت اطلاعات مالی شفاف

  در این بیمه، بیمه گذاران اطلاعات شفاف و کاملی را در هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه شامل سرمایه بیمه فوت، کل حق بیمه پرداختی تا زمان صدور صورت حساب، میزان اندوخته، حق بیمه فعلی و سایر موارد دریافت خواهند کرد.

Cover