دریافت سود مشارکت در منافع

  در بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار علاوه بر سود علی الحساب تضمینی، در 85% منافع حاصله از سرمایه گذاری بیمه گر بر روی ذخیره بیمه نامه مشارکت دارد و این مشارکت به صورت افزایش اندوخته سرمایه گذاری به استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می گردد. منظور بیمه گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به بیمه گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه های عمر جالبتر و افزونتر باشد.

  عمل مشارکت در منافع موجب می گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این خود وسیله ای برای تعدیل و تصحیح حق بیمه ها است. سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری با توجه به عواملی نظیر طول دوره مشارکت بیمه گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی، محاسبه سود مشارکت و همچنین دیرتر یا زودتر پرداخت نمودن حق بیمه، در زمان تقسیم سود بین بیمه گذاران توزیع می شود.

  مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است که در محاسبات حق بیمه ملحوظ می گردد و در محاسبه و پرداخت سرمایه به صورت تضمیمنی، به بیمه گذار منعکس می شود. به عبارت دیگر، اگر نرخ بهره محاسبه شده در حق بیمه که به بیمه گذار تعلق می گیرد، سالانه 15درصد باشد و بیمه گر در سرمایه گذاری های به عمل آمده از محل ذخایر بیمه گذاران، 20 درصد سود استحصال کند، 85% از مابه التفاوت این سود مازاد (یعنی 5%) که معادل 4.25 درصد خواهد بود باید به بیمه گذاران یا استفاده کنندگان بیمه نامه در موقع مقتضی پرداخت شود.

Cover