رفع اثر منفی تورم

  به دلیل وجود مولفه سرمایه گذاری در این بیمه نامه و به دلیل همسویی و وابستگی نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ تورم، اثر منفی تورم تا حدود زیادی در این بیمه نامه رفع می شود. حتی اگر بیمه گر نرخ سود کمتری را تضمین کرده باشد، با بالا رفتن نرخ تورم به طول طبیعی نرخ سود سرمایه گذاری نیز بالا می رود و بیمه گر می تواند نرخ سودی بالاتر از نرخ تضمین شده به اندوخته سرمایه گذاری بیمه گذار اختصاص دهد.

Cover