دریافت سود روزانه

  سود پرداختی به بیمه های عمر و سرمایه گذاری و نحوه محاسبه و اعمال آن به صورت روز شمار خواهد بود و در هر زمان، برای مواردی از قبیل برداشت از اندوخته، بازخرید، دریافت وام و غیره، منافع بیمه نامه و سود آنها تا همان زمان محاسبه و به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

Cover